Algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden voor onze reizen.

Algemene voorwaarden Tura Travel
Kamer van Koophandel, Utrecht, 30258030

Artikel 1 Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de reisorganisator enerzijds en de klant(en) anderzijds.

Artikel 2 Inleidende bepalingen

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Reisorganisator; Tura Travel
b. Overeenkomst; de overeenkomst waarbij Tura Travel zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door Tura Travel aangeboden van te voren georganiseerde reis, excursie, taalles, vrijwilligerswerk of andere door Tura Travel aangeboden activiteiten.
c. Klant; de wederpartij van Tura Travel (klant of aanmelder).

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

a. Zodra de klant het aanbod van de reisorganisator rechtstreeks of via bemiddeling van een boekingskantoor heeft aanvaard, is er een overeenkomst tot stand gekomen. De klant ontvangt na de totstandkoming van de overeenkomst een schriftelijke of elektronische bevestiging.
b. Indien de klant aan de reisorganisator een opdracht verstrekt tot informatie, advies of bemiddeling, is de klant jegens reisorganisator gebonden aan deze opdracht, ongeacht het feit of er een bevestiging wordt verstrekt door de reisorganisator. Wordt er door de reisorganisator een bevestiging verstrekt, dan geldt deze als bewijs voor de inhoud van de overeenkomst.
c. De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, welke uit de overeenkomst/opdracht voortvloeien. Eventuele andere personen die meereizen, zijn voor hun eigen deel aansprakelijk ten opzichte van reisorganisator.
d. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan mogelijk worden herroepen. De herroeping dient uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De overeenkomst kan door de reisorganisator onmiddellijk worden opgezegd, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan vereiste minimum aantal klanten. Opzegging dient zo spoedig mogelijk na bekendwording te geschieden, doch uiterlijk binnen 72 uur en vanaf 10 dagen voor vertrek doet hij dit binnen 24 uur.
e. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van de reisorganisator maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst. Kennelijke fouten en vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde klant – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
f. Het is mogelijk om op grond van medische redenen een afwijking van de aangeboden reis door de reisorganisator te verlangen. De reisorganisator zal zich dan ook inspannen om hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Een verzoek tot afwijking op andere gronden wordt door de reisorganisator alleen in behandeling genomen, indien dit een redelijke kans van slagen heeft. De reisorganisator kan de volgende kosten in rekening brengen:
– organisatiekosten bij medische gronden tot een bedrag ad € 25,- per boeking
– organisatiekosten bij niet medische gronden tot een bedrag ad € 30,- per boeking
– communicatiekosten
– eventuele door bij de uitvoering van de reis betrokken bemiddelaars in rekening gebrachte extra kosten.
g. Bij reizen, waarbij vervoer is inbegrepen, dient de klant er rekening mee te houden dat de vertrek- en aankomstdagen in de verblijfsduur, welke in de brochure staat vermeld, zijn inbegrepen. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat de feitelijke verblijfsduur op de bestemming minder dagen telt dan in de brochure staat vermeld.
h. De reis- en vertrektijden voor vervoersonderdelen welke in de reisbescheiden staan vermeld, gelden als definitieve tijden. De reisorganisator kan hier alleen van afwijken indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. Vluchtnummers en tijden zijn onder voorbehoud van wijziging.

Artikel 4 Informatievoorziening

a. De klant dient bij het sluiten van een overeenkomst met reisorganisator/dienstverlener zorg te dragen voor het verstrekken van alle gegevens (bijzonderheden omtrent hoedanigheid en samenstelling daarbij inbegrepen) van hemzelf en medeklanten. Blijft hij hiermee in gebreke dan kan hij door de reisorganisator van deelname van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant.
b. Daarnaast dient de (mede)klant ervoor zorg te dragen dat hij in het bezit is van de benodigde documenten, zoals geldige paspoorten, visa, bewijzen van inentingen of vaccinaties. De klant wordt door de reisorganisator bij het sluiten van de overeenkomst in kennis gesteld van de benodigde documenten en formaliteiten op gezondheidsgebied. Indien klant niet voldoet aan deze eisen, zullen de daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening komen, tenzij de reisorganisator te kort is geschoten in zijn informatieverplichting.
c. De klant dient zelf bij de betrokken autoriteiten of instanties informatie in te winnen en dient de juistheid van deze informatie kort voor vertrek nog eens te verifiëren bij de betrokken autoriteiten of instanties.
d. De klant is verplicht een goede reisverzekering af te sluiten. Met klem wordt aangeraden om ook een goede annuleringskostenverzekering af te sluiten.

Artikel 5 Reissom

a. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Tura Travel bekend waren ten tijde van het samenstellen van de reis. De vermelde reissommen gelden per persoon, tenzij anders vermeldt.
b. Zolang de gehele reissom niet voldaan is, heeft Tura Travel het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen.
c. De klant heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in het vorige lid af te wijzen. Hij moet (op straffe van verval) van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
d. Indien de klant de reissomverhoging afwijst, heeft Tura Travel het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet (op straffe van verval) binnen 7 werkdagen na ontvangst door de klant van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. In dat geval heeft de klant recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden.
e. Per boeking wordt € 17,50 reserveringskosten berekend.
f. Bij boeking van een reis met een vertrek binnen 14 dagen, wordt een last-minute toeslag van € 25,- in rekening gebracht.

Artikel 6 Reisbescheiden

a. De reisorganisator zorgt ervoor dat de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de klant zijn, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd. Indien de klant uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan de reisorganisator.
b. In geval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek, geeft de reisorganisator aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de klant worden gesteld. Als de klant deze niet dienovereenkomstig heeft ontvangen, meldt hij dit onverwijld aan de reisorganisator.

Artikel 7 Wijzigingen

a. Wijzigingen in de verstrekte opdracht aan reisorganisator kunnen alleen op verzoek van de klant plaatsvinden. De kosten van wijziging van de opdracht komen voor rekening van de klant.
b. De wijzigingskosten bedragen ad € 25,- per boeking. Daarnaast kunnen er nog eventuele communicatiekosten in rekening worden gebracht.
c. De reisorganisator kan wijzigingen in de overeenkomst aanbrengen indien er zich omstandigheden voordoen die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan bepalingen van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevorderd. De reisorganisator deelt wijzigingen binnen 72 uur aan de klant mede. Vanaf 10 dagen voor vertrek dient hij deze binnen 24 uur mede.
d. De reisorganisator doet binnen de bovenstaande 72 uur een alternatief aanbod. Vanaf 10 dagen voor vertrek doet hij dit binnen 24 uur. De vervangende accommodatie dient gelijkwaardig te zijn aan de eerst aangeboden voorziening, dan wel beter. Bij het aanbieden van een gelijkwaardige accommodatie houdt de reisorganisator rekening met de volgende omstandigheden:
– de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
– de aard en klasse van de accommodatie;
– de faciliteiten van de accommodatie;
– de samenstelling van het reisgezelschap;
– de bijzondere eigenschappen/persoonlijke omstandigheden van de klant(en);
– de door de klant verlangde afwijkingen, waar de reisorganisator zich schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.
e. De klant kan de wijziging of het alternatieve aanbod afwijzen. Deze afwijzing dient binnen 72 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar te worden gemaakt en vanaf 10 dagen voor vertrek binnen 24 uur. In dat geval kan de reisorganisator binnen 72 uur na ontvangst van de mededeling van de klant (dan wel 24 uur binnen 10 dagen voor vertrek) de overeenkomst onmiddellijk opzeggen. De klant heeft dan recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom of een gedeelte daarvan, indien de reis reeds een aanvang heeft genomen. Dit dient te geschieden binnen 2 weken. Daarnaast kan de klant eventueel aanspraak maken op schadevergoeding, tenzij de schade aan hemzelf te wijten is of er sprake is van overmacht.
f. Indien na vertrek de reisorganisator bemerkt dat er een wijziging in de diensten dient plaats te vinden, zorgt hij voor passende, alternatieve regelingen. Indien dit niet mogelijk is of om deugdelijke redenen niet door de klant wordt aanvaard, wordt de klant naar de plaats van vertrek, dan wel naar een ander overeengekomen plaats teruggebracht.
g. Indien de oorzaak van de wijziging is te wijten aan een omstandigheid welke aan de klant kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor zijn rekening. Indien de wijziging kan worden toegerekend aan de reisorganisator, komt de daaruit voortvloeiende schade voor zijn rekening. Is de wijziging noch toe te rekenen aan de klant, noch aan de reisorganisator, dan draagt ieder zijn eigen schade. Indien de reisorganisator geld bespaart, heeft de klant voor zijn deel recht op het bedrag van de besparing.

Artikel 8 Annulering en Opzegging

a. Annulering van de verstrekte opdracht aan reisorganisator kan alleen op verzoek van de klant plaatsvinden. De kosten van annulering van de opdracht komen voor rekening van de klant.
b. Indien de klant een overeenkomst met de reisorganisator annuleert, is de klant naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
– bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
– bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 35ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 35ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) voor de vertrekdag: 75% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) voor de vertrekdag: 90% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 95% van de reissom;
– bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom;
– bij annulering van de reis of los vliegticket geldt altijd min. € 50,- annuleringskosten per ticket vóór ticketing en 100% kosten per ticket na ticketing.
c. Bestaat een reis uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, dan geldt voor ieder onderdeel haar eigen annuleringsbepaling, tenzij vooraf anders kenbaar is gemaakt.
d. Wordt een overeenkomst, welke betrekking heeft op een gezamenlijk geboekt verblijf voor meerdere klanten, geannuleerd, dan geldt zij als een annulering voor alle klanten en dienen alle klanten de vergoeding onder lid b te voldoen. Het is echter mogelijk dat een groep klanten de overeenkomst voortzet, indien de desbetreffende accommodatie hun groepsgrootte toelaat. De klanten dienen dan de reissom te voldoen, welke aan deze groepsgrootte is gerelateerd. Reeds ontvangen annuleringsgelden zullen op de nieuwe reissom in mindering worden gebracht.
e. De reisorganisator kan de overeenkomst opzeggen indien er zich omstandigheden voordoen die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevorderd.
f. Indien de oorzaak van de opzegging door de reisorganisator is te wijten aan een omstandigheid welke aan de klant kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor zijn rekening. Indien de opzegging kan worden toegerekend aan de reisorganisator, komt de daaruit voortvloeiende schade voor zijn rekening. Is de opzegging noch toe te rekenen aan de klant, noch aan de reisorganisator, dan draagt ieder zijn eigen schade. Indien de reisorganisator geld bespaart, heeft de klant voor zijn deel recht op het bedrag van de besparing.

Artikel 9 Betaling

a. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan of tenminste het maximale bedrag dat alle internationale en nationale vluchten dekt, plus eventuele betalingen voor in de overeenkomst opgenomen verzekeringspremies en kosten. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij vliegtickets) kan een afwijkende (aan-)betalingsregeling gelden.
b. Het restant van de reissom moet uiterlijk twee maanden voor de dag van vertrek betaald zijn. Bij niet tijdige betaling is de klant in verzuim. Dit kan annulering tot gevolg hebben waarbij de annuleringskosten in rekening worden gebracht aan de klant.
c. Indien de overeenkomst binnen 4 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom per omgaande voldaan worden.
d. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en Overmacht

a. Onverminderd de gebondenheid van de vervoers-/verblijfsverschaffer of andere tot vergoeding van schade volgens verdrag of wet, wordt door de reisorganisator iedere aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, uitgesloten, tenzij zodanige schade uitsluitend is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de reisorganisator. Eveneens is aansprakelijkheid uitgesloten indien en voor zover de klant zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
b. In afwijking van het vorige lid stelt de reisorganisator zich aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de in de overeenkomst voorziene diensten door derden, te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom. De aansprakelijkheid van de reisorganisator ter zake vorenbedoelde opzet of grove schuld en/of correcte uitvoering door derden zal het bedrag van de reissom niet overschrijden.
c. Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de klant beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de reisorganisator. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.
d. De aansprakelijkheid in de vorige leden voorzien, vervalt, indien de betrokken derde zich op overmacht kan beroepen. Onder overmacht is hier te verstaan ieder van buiten komende storing in het bedrijf of beroep van de derde, zoals oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stemmingen in het vervoer, weersomstandigheden, stagnatie in de levering door openbare nutsbedrijven, brand, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke grondstoffen door derden en andere vergelijkbare onvoorziene omstandigheden.
e. De reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen of nalatigheden van de betrokken dienstverleners bij de uitvoering van de diensten, noch voor de juistheid van informatie verstrekt door de dienstverleners, noch voor het verstrekte informatie- en promotiemateriaal van de dienstverlener. Voor financieel onvermogen van de dienstverlener is de reisorganisator niet aansprakelijk. Daarnaast is de reisorganisator niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden.
f. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor vertragingen die de klant oploopt en welke schade daaruit voortvloeiende dan ook. Onder andere vallen hieronder niet alleen vertragingen of technische mankementen aan het vervoermiddel, maar ook weersomstandigheden, stakingen, blokkades, oorlogssituaties, het missen van aansluitingen, overboekingen, wijzigingen aangebracht door de dienstverlener en annulering door de dienstverlener.
g. De klant is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering der overeenkomst en is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn eigen ongeoorloofde gedragingen te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte klant.
h. De klant die hinder of overlast veroorzaakt of kan veroorzaken, zodanig dat een goede uitvoering van de overeenkomst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt kan door de reisorganisator van voortzetting van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant. Restitutie van de reissom of van een gedeelte daarvan kan worden verleend indien de betrokken klant ter zake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.
i. Alle vorderingsrechten van de klant vervallen een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

Artikel 11 Klachten

a. Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk, dat de klant een gerechtvaardigde klacht heeft. De klacht dient, voor zover mogelijk op de plaats van waar de reden tot klacht ontstond, schriftelijk te worden ingediend. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet de klant de klacht op vooromschreven wijze zo spoedig mogelijk bij de reisorganisator in Nederland melden, zodat hij alsnog de gelegenheid krijgt om een passende oplossing te verzorgen. Daarenboven moet een klacht uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator. Heeft de reis in het geheel geen doorgang gevonden, dan geldt een termijn van één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum. Klachten worden niet in behandeling genomen, indien de klachten niet tijdig ter plaatse aan de reisleiding zijn gemeld, tenzij de klant ter zake redelijkerwijs geen verwijt treft.
b. Indien de klant klachten heeft over de door de reisorganisator gemaakte reservering en verleende diensten dan kan deze tot één maand na vertrekdatum schriftelijk een gemotiveerde klacht indienen bij de reisorganisator

Artikel 12 Geschillen

a. Op alle geschillen tussen reisorganisator en klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Indien één of meerdere bepalingen nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
c. Geschillen tussen reisorganisator en klant worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van reisorganisator. De klant heeft het recht om binnen een maand nadat de reisorganisator zich op dit artikellid heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.